Orex Travel
( Slovenská Republika)

História


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

   
Vlajka vlajka
   
Svetadiel  Európa
Oficiálny názov štátu:  Bulharská republika
Rozloha  111 000 Km2
Počet obyvateľov  7 265 000
Dĺžka pobrežia  378 km
Územné členenie  28 provincií, 264 okresov
Telefónna predvoľba  +359
Hlavné mesto  Sofia
Úradný jazyk  bulharčina
Mena  bulharský lev (BGN)
 1 lev = 100 stotiniek
 (1 EUR = cca 1,96 BGN)
Časový posun:  + 1 hod.
Doba letu  cca 90 minút
   

Kontakty

 

Veľvyslanectvo SR v Sofii, Bulharská republika

 
Adresa:

 Blv. Janko Skazov

 91504 Sofia

 Bulharská republika

Tel:  +359 294 29210
Mobil:  +359 888 510 455
fax:  +359 294 29235
E-mail:  emb.sofia@mzv.sk
Web:  www.mzv.sk/sofia
 

Konzulárny úrad SR vo Varne, Bulharská republika

 
Adresa:

 Blv. Varnenchik 320

 9009 Varna

 Bulharská republika
Tel:  +359 52 749 440
Fax:  +359 52 749 400
Email:  edita.blagoevova@mzv.sk
 

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Bratislave

 
Adresa:

 Kuzmányho 1

 811 06 Bratislava

 Slovenská republika
Tel:  +421 2 5441 5308
fax:  +421 2 5441 2404
Email:  embassy.bratislava@mfa.bg

Dôležité telefónne čísla

Verejná hasičská služba 160
Zdravotnícka pomoc 112
Polícia 166
   

Podmienky vstupu a pobytu občanov Slovenskej republiky v Bulharsku

 
Pre občanov Slovenskej republiky neplatí vízová povinnosť.
Typ cestovného dokladu: platný cestovný pas alebo platný občianský preukaz

Najstaršie písomne doložené obyvateľstvo juhovýchodného Balkánu tvorili Trákovia, po ktorých sa zachovali na území dnešného Bulharska bohaté archeologické pamiatky. Od 6. storočia p.n.l. bolo územie zasiahnuté gréckou kolonizáciou. V 1. storočí ovládli územie Rimania, čo priviedlo k zániku tráckeho štátu. Hlavným mestom novej rímskej provincie sa stal Filipopolis (dnešný Plovdiv). Po rozpade Rímskej ríše sa stalo územie dnešného Bulharska súčasťou Východorímskej, byzantskej ríše. Slovania začali na územie prenikať v 6. storočí. V 7. storočí prichádzajú z východu protobulharské kmene, ktoré sa spájajú so Slovanmi proti Byzancii. Oficiálne prijatie kresťanstva je spojené s kniežaťom Borisom I. v 9. storočí, za ktorého vlády bratia Cyril a Metod vytvorili prvé slovanské písmo. Vláda nástupcu Borisa I., Simeona I. (893-927) znamenala skutočný rozmach bulharského štátu, ktorý pretrval do roku 1396, kedy sa Bulharsko po prehratej bitke pri Nikopole dostalo pod nadvládu Turkov. Osmanská moc v Bulharsku pretrvala, napriek viacerým pokusom o vymanenia sa spod jej nadvlády, až do druhej polovice 19. storočia. Národnooslobodzovacie hnutie zosilnelo v polovici 19. storočia a vyvrcholilo v Aprílovom povstaní v roku 1876, ktoré bolo krvavo potlačené. Bulharská štátnosť bola obnovená po rusko-tureckej vojne. Úplná nezávislosť Bulharska bola však vyhlásená až 22. septembra 1908. Oficiálny názov bol zmenený z kniežatstva na cárstvo a titul cára prijal Ferdinand Koburgský. V prvej polovici 20. storočia bolo Bulharsko zmietané politickými nepokojmi, po boku Srbska, Grécka a Čiernej Hory viedlo vojnu proti Turecku (1912) a v roku 1913 proti spojencom z prvej balkánskej vojny a Rumunsku, v ktorej utrpelo porážku. V prvej svetovej vojne sa Bulharsko postavilo na stranu ústredných mocností, Nemecka a Rakúsko-Uhorska, v dôsledku čoho prišlo o ďalšie územia. V 2. svetovej vojne sa Bulharsko vedené snahou o znovuzískanie stratených území pripojilo k paktu Osi, proti Sovietskemu zväzu však nevystúpilo. Začiatkom septembra 1944 vyhlásil Sovietsky zväz Bulharsku vojnu a jeho vojská vstúpili na územie Bulharska. V noci na 9. septembra došlo k štátnemu prevratu, vytvorená bola vláda Vlasteneckého frontu, v nasledujúcich procesoch tzv. ľudových súdov bolo na smrť odsúdených a popravených viac ako 2600 osôb, vrátane členov regentskej rady, bývalých predsedov vlád a väčšiny ich ministrov. V septembri 1946 bola na základe referenda zrušená monarchia a Simeon II. s rodinou bol nútený odísť do exilu. Novú vládu vytvoril komunista Georgi Dimitrov a nastolený bol komunistický režim. Demokratické zmeny v Bulharsku začali 10. novembra 1989 rezignáciou Todora Živkova, ktorého nahradil na čele vlády Petar Mladenov. Začal proces spoločenskej a ekonomickej transformácie. V prvých demokratických prezidentských voľbách bol zvolený jeden z vedúcich osobností demokratizačného hnutia Želju Želev. V júli 1991 bola prijatá nová demokratická ústava, v októbri sa uskutočnili parlamentné voľby, z ktorých vzišla vláda predsedu Zväzu demokratických síl Filipa Dimitrova. Koncom marca 2004 Bulharsko vstúpilo do NATO a 1.1.2007 sa stalo členom EÚ.

 

 

Demografické údaje


Počet obyvateľov: 7 265 000

Národnostné zloženie: Bulhari (83,9%), Turci (9,4%), Rómovia (4,7%) a iní.

Náboženstvo: kresťanstvo (pravoslávne 86,7%, rímsko-katolícke 0,6%, protestantské  0,5%), islám (12,2%).

 

 

Klimatické podmienky


Krajina sa nachádza v južnej časti mierneho kontinentálneho pásma v susedstve stredomorskej klimatickej oblasti. Pohoria na južnej a západnej hranici štátu bránia výraznejšiemu vplyvu stredomorského podnebia. Severná časť územia (bez pobrežia) má studené zimy a suché horúce letá. Stredná časť východného Bulharska a stredozápadná časť má pomerne mierne zimy a teplé letá. Oblasť pri Čiernom mori (približne do 50 km od pobrežia do vnútrozemia) má veľmi príjemné podnebie, nízke teplotné výkyvy a pomerne malé ročné zrážky. Priemerná ročná teplota je 12 stupňov Celzia (v januári -2 až +2), v júli 21 až 24), priemerné ročné zrážky od 450 mm (Dobrudža) do 1250 mm (vrcholky hôr). Teplota vody Čierneho mora od júna do septembra je priemerne 23 stupňov Celzia.

 

Colné a devízové predpisy


V súvislosti s voľným pohybom tovarov a služieb v rámci EÚ sa pri dovoze a vývoze tovaru do/z Bulharska uplatňujú všeobecné colné predpisy EÚ.

 

 

Bezpečnostná situácia


Celkovo možno bezpečnostnú situáciu v Bulharsku charakterizovať ako štandardnú. Slovenským občanom nehrozí nijaké mimoriadne riziko. Situácia sa spravidla komplikuje začiatkom každej turistickej sezóny (krádeže dokladov, finančných prostriedkov, cenností, tiež motorových vozidiel). V zmysle právnych predpisov všetci cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Bulharska sú povinní dodržiavať zákony a platný vnútroštátny právny poriadok Bulharska. Nesú občiansku, administratívnu a trestnoprávnu zodpovednosť ako bulharskí občania. V prípade potreby sa obráťte na Veľvyslanectvo SR v Sofii.

 

 

Zdravotná starostlivosť


Vstupom do EÚ začalo Bulharsko uplatňovať predpisy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti platné v rámci EÚ. Nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť sú občanom EÚ povinné poskytnúť zmluvné zdravotnícke zariadenia v BR bezplatne (nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov). Za nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť sa považuje starostlivosť, ktorú bulharský lekár kvalifikuje ako potrebnú vzhľadom k povahe ochorenia a predpokladanej dobe pobytu v BR. Lekárska starostlivosť musí byť pritom poskytnutá v takom rozsahu, aby sa pacient nemusel vracať do krajiny, kde platí povinné zdravotné poistenie skôr, ako pôvodne plánoval. Občanom SR sa odporúča pred cestou do Bulharska uzatvoriť komerčné cestovné poistenie, na základe ktorého v prípade zdravotných komplikácií budú uhradené náklady rovnajúce sa spoluúčasti pacienta na lekárskom ošetrení, pobyte v nemocnici, liekoch predpísaných miestnym lekárom, ošetrenie v nezmluvnom zariadení, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a prípadná repatriácia do SR.

Zavoláme Vám?
Meno Priezvisko
Telefónne číslo
E Mail
Kedy Vám máme zavolať?