Zavoláme Vám
Meno, priezvisko
Telefónne číslo
E-Mail
Čas hovoru
Zavolajte nám!
0850 900 999

Novela zákona o cestovnom ruchu v dôsledku Koronavírusu


20.05.2020 vláda Slovenskej Republiky v reakcii na Koronavírus vydala novelu zákona o cestovnom ruchu. Úprava zákona sa vzťahuje na aktuálnu korona situáciu alebo obdobnú situáciu a vyplýva z neho niekoľko dôležitých informácií a postupov. Zákon je postavený tak, aby pomohol zmierniť negatívne následky korona krízy a zároveň chránil cestujúcich pred stratou finančných prostriedkov. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme možnosti, ktoré vám nový zákon ponúka. 


Cestovná kancelária zruší let v dôsledku Koronavírusu


Ak cestovná kancelária zruší váš let v dôsledku Koronavírusu, doručí Vám oznámenie o náhradnom zájazde, v ktorom bude okrem Vašich osobných údajov uvedená suma, ktorú ste doteraz predajcovi zájazdu zaplatili. Po obdržaní oznámenia o náhradnom zájazde máte dve možnosti:

  1. 1. Prijať dohodu o náhradnom zájazde - Svojím podpisom Oznámenia o náhradnom zájazde potvrdzujete, že súhlasíte s náhradným termínom zájazdu. Máte možnosť zmeniť dátum aj cieľovú destináciu. Nový zájazd si z ponuky CK  prostredníctvom CA, môžete vybrať do 31.08.2021. To znamená, že najneskôr do konca augusta 2021 si musíte dohodnúť termín nového zájazdu (odlet môže byť aj po 31.08.2021). Ak sa tak nestane, predajca zájazdu vám 14 dní po uplynutí termínu musí vrátiť sumu, ktorá je uvedená na oznámení o náhradnom zájazde. 
  2. 2. Neprijať dohodu o náhradnom zájazde - V prípade, ak sa rozhodnete dohodu o zájazde neprijať, musíte dokladovať, že máte právo na vrátenie peňazí najneskôr 14 dní po obdržaní oznámenia o náhradnom zájazde. Ak patríte do jednej z 5 zákonných výnimiek, predajca zájazdu je povinný vrátiť vám doteraz zaplatenú sumu, ktorá je uvedená na oznámení o náhradnom zájazde. 

5 výnimiek v rámci ktorých má cestujúci právo na vrátenie peňazí


Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je

1. počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku

3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom alebo

4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,

5. osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Podľa novely zákona o cestovnom ruchu má cestujúci možnosť odmietnuť náhradný termín zájazdu iba vtedy, ak spadá do jednej z 5 výnimiek, čo musí riadne dokladovať do 14 dní od doručenia oznámenia. V opačnom prípade musí cestujúci prijať dohodu o odklade zájazdu.


Obávate sa o svoje zdravie a nechcete vycestovať v plánovanom termíne


V prípade, ak sa blíži termín Vášho zájazdu a vy nechcete vycestovať, máte právo požiadať predajcu zájazdu o náhradný termín, najneskôr však 30 dní pred odletom. Predajca zájazdu vám vystaví oznámenie o náhradnom zájazde, ktoré svojím podpisom potvrdíte. Do 31.08.2021 máte čas na naplánovanie nového zájazdu. Vybrať si môžete z ponuky CK prostredníctvom CA u ktorej ste pôvodný zájazd kupovali. Ak bude cena zájazdu rozdielna ako suma, ktorú ste už zaplatili, rozdiel doplatíte (alebo vám bude vrátený) po vzájomnej dohode s predajcom vášho zájazdu. V prípade, ak využijete možnosť odkladu, nemôžete si uplatňovať nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade ak spadáte do jednej z 5 skupín popísaných vyššie. 


Zaplatenú sumu ste previedli na poukaz Orex Travel, čo bude ďalej? 


V prípade, ak ste už previedli sumu na náš poukaz, poukaz bude zmenený na dohodu o náhradnom zájazde spolu so všetkými zákonnými podmienkami. Váš predajca zájazdu vám odošle oznámenie o náhradnom zájazde, ktoré mu následne svojím podpisom potvrdíte. V prípade zmeny poukazu na dohodu o náhradnom zájazde nie je možné uplatňovať vrátanie peňazí v rámci 5 výnimiek, nakoľko dohoda medzi predajcom a klientom už bola uzatvorená (poukaz). K zmene z poukazu na dohodu o náhradnom zájazde sme sa rozhodli z dôvodu, aby sme chránili vás našich klientov.

Výhody vyplývajúce zo zmeny na dohodu o náhradnom zájazde:

1. Na dohodu o náhradnom zájazde sa vzťahuje poistenie proti insolventnosti CK
2. Dohoda o náhradnom zájazde je prenosná t.j. podľa zákona je možné zájazd postúpiť inej osobe
3. Predĺženie doby platnosti z 09/2020 na 31/08/2021
4. Vrátenie plnej sumy pri neuplatnení dohody do 31.08.2021


Na záver by sme chceli všetkých našich priamych i nepriamych klientov poprosiť o trpezlivosť pri jednotlivých úkonoch vyplývajúcich z novely zákona o cestovnom ruchu. Ubezpečujeme vás, že urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám a nijakým spôsobom neohrozíme vaše zdravie ani vaše financie. Sme presvedčení, že najnáročnejšie obdobie v novodobej histórii cestovania spoločne zvládneme. Upevníme vzťahy a v budúcnosti si všetky útrapy, ktoré počas koronavírusu vznikli vynahradíme. Pevné fyzické, ale aj mentálne zdravie vám praje Tím Orex Travel.


MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo