PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

 

1. Usporiadateľ súťaže:

orex travel, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 942 536, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69189/B (ďalej ako “ usporiadateľ”).

 

2. Termín konania súťaže:

od 27.04.2022 – 05.05.2022 prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

  

3. Podmienky účasti v súťaži:

      ·        Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky;

·        Podmienkou účasti v súťaži je:

- “páči sa mi to” oficiálnej stránke orex travel, s.r.o. na Facebooku;

- verejné zdieľanie súťažného príspevku na Facebooku;

- označenie osoby v komentári súťažného príspevku na Facebooku (každý účastník môže pridať len jeden komentár);

·        Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť v čase konania súťaže iba raz. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi;

·        Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a bude ustanovený náhradný výherca;

·        Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu (podpis zákonného zástupcu musí byť úradne osvedčený)   s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude ustanovený náhradný výherca;

·        Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec, rodič a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.


4. Výhry v súťaži:

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovné výhry (ďalej ako „výhra“):

·        Dovolenku v Turecku, v Hoteli Mysea Hotels Alara 4* so službami All Inclusive v dvojlôžkovej izbe, na 7 nocí,  s odletom z Bratislavy, najneskôr do konca mája 2022. Výherca vyhrá celý pobytový balíček zdarma (spiatočná letenka Bratislava – Antalya – Bratislava, ubytovanie vo vybranom hoteli so službami All Inclusive, transfer v destinácii z/na letisko do/z hotela, služby delegáta, zákonné poistenie proti úpadku CK). Výherca je povinný si zabezpečiť spolucestujúceho, ktorý získa zdarma ubytovanie so službami All Inclusive vo vybranom hoteli, transfer v destinácii z/na letisko do/z hotela, služby delegáta, zákonné poistenie proti úpadku CK. Spolucestujúci je povinný uhradiť spiatočnú letenku Bratislava – Antalya – Bratislava v hodnote 285 €. Hodnota výhry v deň zverejnenia súťaže je podľa termínu od 306 € do 386 € (na 1 osobu);

·        Dovolenku v Turecku, v Hoteli Mysea Incekum 4* so službami All Inclusive v dvojlôžkovej izbe, na 7 nocí,  s odletom z Bratislavy, najneskôr do konca mája 2022. Výherca vyhrá celý pobytový balíček zdarma (spiatočná letenka Bratislava – Antalya – Bratislava, ubytovanie vo vybranom hoteli so službami All Inclusive, transfer v destinácii z/na letisko do/z hotela, služby delegáta, zákonné poistenie proti úpadku CK). Výherca je povinný si zabezpečiť spolucestujúceho, ktorý získa zdarma ubytovanie so službami All Inclusive vo vybranom hoteli, transfer v destinácii z/na letisko do/z hotela, služby delegáta, zákonné poistenie proti úpadku CK. Spolucestujúci je povinný uhradiť spiatočnú letenku Bratislava – Antalya – Bratislava v hodnote 285 €.  Hodnota výhry v deň zverejnenia súťaže je podľa termínu od 306 € do 386 € (na 1 osobu).

 

5. Spôsob výberu výhercov:

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 2 výhercov, ktorí každý získa 1 (jednu) výhru. Určenie výhercu prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 5 pracovných dní po skončení času konania súťaže.

  

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry:

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa na e-mail [email protected] za účelom doručenia výhry.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350,- € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350,- € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. V takomto prípade bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

  

7. Vylúčenie z účasti v súťaži:

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa;

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

  

8. Predčasné ukončenie súťaže:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

  

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody:

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

  

10. Všeobecné podmienky:

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale orex travel s.r.o., ako správcovi stránky Orex travel na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena a časti adresy v rámci súťaže na Facebookovej stránke orex travel s.r.o., a to v podobe krstného mena a mesta trvalého pobytu výhercu, bez uvedenia presnej adresy výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na [email protected], a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.orextravel.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

 

V Bratislave, dňa 27.04.2022

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo