banner

Ochrana Osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť dotknutým osobám (ďalej len "vy") dôležité informácie o tom, ako a na aké účely spoločnosť orex travel s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Obchodný register MS BA III., oddiel: Sro, vložka č.: 69189/B (ďalej len "spoločnosť") zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje, o právnom základe spracúvania údajov, príjemcoch údajov, dobe uchovávania údajov, opatreniach na ochranu údajov, ako aj o vašich právach a ďalších relevantných otázkach súvisiacich so spracúvaním vašich údajov.

Pred používaním tejto webovej stránky www.orextravel.sk (ďalej len "stránka") a využívaním služieb spoločnosti si pozorne prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov.

 

Definícia pojmov

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa používajú tieto pojmy:

Spoločnosť – orex travel s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Obchodný register MS BA III., oddiel: Sro, vložka č.: 69189/B. Spoločnosť je správcom osobných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Webová stránka – Webová stránka spoločnosti www.orextravel.sk

Nariadenie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR")

Osobné údaje– akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Špeciálne kategórie osobných údajov – údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch a genetické údaje, biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Zdravotné údaje – osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane poskytovania zdravotníckych služieb a odrážajúce informácie o jej zdravotnom stave.

Spracovanie údajov – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo transformácia, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie, prenos, šírenie alebo iné vytváranie. môžu sa vyhľadávať, kombinovať alebo agregovať, obmedzovať, vymazávať alebo ničiť.

Automatické spracovanie údajov – spracovateľské operácie, ktoré sa úplne alebo čiastočne vykonávajú automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, od ktorej spoločnosť získava údaje a ktorej údaje spracúva.

Správca údajov – právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Spracovateľ údajov – právnická alebo fyzická osoba (iná ako zamestnanec prevádzkovateľa), ktorú prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov. Spracovateľa a/alebo postup jeho určenia môžu špecifikovať príslušné predpisy.

Príjemca údajov – fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu.

Súhlas – akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom vyhlásenia alebo výslovne potvrdzujúceho úkonu.

Priamy predaj – činnosť, pri ktorej sa tovar alebo služby ponúkajú osobám poštou, telefonicky alebo inou priamou komunikáciou a/alebo pri ktorej sa zisťuje ich názor na ponúkaný tovar alebo služby.

Súbory cookies – malé súbory, ktoré sa pri používaní webovej stránky nahrá do zariadenia používateľa a umožňujú webovej stránke rozpoznať používateľa. Hlavnou funkciou súborov cookie je teda umožniť webovému prehliadaču ukladať informácie o používanom jazyku, mene atď.

Ostatné pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov zodpovedajú pojmom definovaným v nariadení a iných platných predpisoch.

Účely spracovania osobných údajov a osobných údajov, ktoré spoločnosť zhromažďuje a spracúva

Účely spracovania údajov

 • Spoločnosť zhromažďuje a spracúva údaje osôb, ktoré navštívia webové sídlo a/alebo ktorým poskytuje služby, na tieto účely:
 • na vytvorenie zmluvných vzťahov a plnenie zmluvných povinností vrátane spracovania a správy objednávky služieb, identifikácie dotknutej osoby v informačných systémoch spoločnosti a vystavenia potvrdení, faktúr a iných finančných dokladov súvisiacich s poskytovanými službami;
 • riešenie problémov súvisiacich s poskytovaním služieb vrátane vybavovania žiadostí alebo sťažností;
 • komunikovať so subjektom údajov v prípade zmeny podmienok služieb poskytovaných subjektu údajov;
 • zlepšenie kvality služieb prostredníctvom prieskumu medzi subjektmi údajov o kvalite poskytovaných služieb;
 • zasielanie marketingových informácií (napríklad ponúk a/alebo bulletinov), ak bol získaný súhlas subjektu údajov;
 • na účely priameho marketingu vrátane personalizácie marketingového obsahu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na účely prípravy a poskytovania personalizovanej ponuky. Takéto osobné údaje sa spracúvajú aj automatizovanými prostriedkami, ale prijaté rozhodnutia nemajú pre dotknutú osobu právne účinky. Spracúvanie sa môže vykonávať aj na iné účely, ktoré vám budú oznámené pri vyžiadaní príslušných údajov.

Spracovanie údajov na účely poskytovania služieb spoločnosti

Ak si subjekt údajov objedná služby spoločnosti a/alebo uzavrie so spoločnosťou zmluvu o poskytovaní služieb, spoločnosť v závislosti od konkrétneho typu služby (cestovná destinácia) zhromažďuje a spracúva tieto osobné údaje na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov: meno, pohlavie, dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo, údaje z dokladu totožnosti, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje z platobnej karty, štátna príslušnosť, informácie o osobitných potrebách, osobné údaje o osobách, s ktorými Subjekt údajov cestuje (mená, priezviská, dátumy narodenia alebo osobné identifikačné čísla, adresy, štátna príslušnosť), ako aj ďalšie osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb Spoločnosti, ktoré sú požadované na účely rezervácie a/alebo uzatvorenia zmluvy.

Údaje sa poskytujú pri objednávaní a/alebo uzatváraní zmluvy, pri platbe za služby, počas telefonických alebo e-mailových konzultácií alebo pri poskytovaní informácií prostredníctvom iných osôb.

Spracovanie údajov na účely marketingu

Na marketingové účely (vrátane zasielania ponúk a/alebo newsletterov) spoločnosť zhromažďuje a spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely len na základe súhlasu dotknutej osoby.

Subjekt údajov môže dobrovoľne súhlasiť s použitím ním poskytnutých osobných údajov na marketingové účely spoločnosti pri objednávke služieb spoločnosti a/alebo uzatvorení zmluvy so spoločnosťou o poskytovaní služieb, ako aj pri prijímaní služieb spoločnosti, a to tak, že svoj súhlas potvrdí podpisom v príslušnej sekcii služieb cestovného ruchu v časti zmluvy alebo zaškrtnutím príslušnej kolónky

Subjekt údajov môže odmietnuť zasielanie ďalších informácií zasielaných spoločnosťou prostredníctvom žiadosti adresovanej spoločnosti alebo zaslaním elektronického oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti: sk.info@orextravel.eu.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú (napr. na poskytovanie služieb, vybavovanie dopytov atď.), do uplynutia premlčacej lehoty pre príslušné nároky, a ak bol nárok uplatnený, tak tak dlho, ako je to potrebné na účely súdneho konania.

Prenos osobných údajov

Osobné údaje získané od dotknutej osoby nesmú byť bez právneho dôvodu sprístupnené alebo prenesené tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť v súlade so všetkými zárukami bezpečnosti osobných údajov zapojí do spracovania údajov príslušných poskytovateľov služieb (spracovateľov údajov), vrátane:

 • spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti, ako sú poskytovatelia technických služieb, poskytovatelia poradenských služieb a ďalší poskytovatelia služieb;
 • iné osoby spracúvajúce osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb a plnenie zákonných povinností, ako sú poskytovatelia elektronických platobných služieb, dopravcovia, poskytovatelia hotelových služieb, poisťovne, poskytovatelia doplnkových služieb, ako sú parkovacie služby, letiskové služby, kuriéri, obchodní partneri atď., ktorí poskytujú služby spoločnosti v súlade s uzatvorenými zmluvami.

iné osoby spracúvajúce osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb a plnenie zákonných povinností, ako sú poskytovatelia elektronických platobných služieb, dopravcovia, poskytovatelia hotelových služieb, poisťovne, poskytovatelia doplnkových služieb, ako sú parkovacie služby, letiskové služby, kuriéri, obchodní partneri atď., ktorí poskytujú služby spoločnosti v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť iným príjemcom len na základe odôvodnenia definovaného v regulačnom rámci.

Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením a ďalšími platnými predpismi spoločnosť zavádza všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby zabránila neoprávnenému prístupu k osobným údajom alebo neoprávnenému použitiu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu osobných údajov, ako aj podobným nezákonným činnostiam (napr. priestory, v ktorých sú dokumenty obsahujúce osobné údaje chránené pred neoprávneným prístupom, databázy obsahujúce osobné údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom prostredníctvom počítačových sietí).

Spoločnosť využíva len spracovateľov údajov, ktorí zaručujú zavedenie potrebných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie osobných údajov a zabezpečujú dodržiavanie týchto opatrení.

Používanie súborov cookies

Keď navštívite webovú lokalitu, spoločnosť vám chce ponúknuť informácie a funkcie, ktoré sú vám prispôsobené. Na tento účel webová lokalita používa tieto súbory cookie:

 • technické súbory cookie, ktoré vám umožňujú používať webové sídlo a zabezpečujú jeho správne fungovanie;
 • funkčné súbory cookie, ktoré nám umožňujú zapamätať si preferencie používateľa webovej lokality a zefektívniť webovú lokalitu uložením informácií o jazyku, mene, vyhľadávaných alebo prezeraných možnostiach ubytovania atď. Tieto súbory cookie nie sú potrebné na fungovanie webovej lokality, ale uľahčujú jej prehliadanie;
 • analytické súbory cookie sa používajú na lepšie pochopenie toho, ako používateľ webovej lokality používa túto webovú lokalitu, a na zlepšenie funkčnosti webovej lokality. Zozbierané údaje zobrazujú súvisiace webové lokality, z ktorých používateľ webovej lokality prichádza, typ použitej platformy, informácie o dátume a čase, počet kliknutí, aktivitu prehliadača, kľúčové slová a iný text zadaný počas prehliadania webovej lokality. Analytické súbory cookie sa používajú pri online reklamných kampaniach na analýzu správania návštevníka webovej lokality pri vysielaní reklamy;
 • komerčné súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklamy na iných webových stránkach. Takzvaná "priama reklama" sa zobrazuje na základe informácií požadovaných používateľom webovej stránky o cestovných destináciách, možnostiach ubytovania a zobrazených cenách atď.

Súbory cookie majú rôzne doby uchovávania. Najdlhšia doba uchovávania niektorých súborov cookie je päť rokov po poslednej návšteve webovej stránky. Všetky súbory cookie môže používateľ webovej stránky kedykoľvek vymazať.

Pomocou nastavení prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atď.) si môžete vybrať, ktoré súbory cookie sú povolené a ktoré nie. Umiestnenie nastavení prehliadača závisí od typu prehliadača. Ak sa používateľ rozhodne zakázať niektoré súbory cookie, niektoré funkcie webovej stránky nemusia fungovať.

Záväzky a povinnosti

Subjekt údajov poskytne spoločnosti pravdivé, presné a úplné osobné údaje a informuje spoločnosť o všetkých relevantných zmenách osobných údajov. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú subjektu údajov a/alebo tretím stranám v dôsledku poskytnutia nesprávnych, nepresných a/alebo neúplných osobných údajov subjektom údajov alebo neinformovania spoločnosti o zmenách týchto údajov riadne a včas.

Používatelia tejto stránky majú zakázané zadávať zavádzajúce alebo podvodné objednávky, vykonávať iné nezákonné činnosti a/alebo inak zneužívať túto stránku. V prípade porušenia tohto zákazu má spoločnosť právo odmietnuť poskytovanie služieb a uplatniť všetky právne prostriedky stanovené v platných zákonoch a predpisoch.

Dotknutá osoba, ktorá v mene iných osôb objednáva a/alebo prijíma služby ponúkané spoločnosťou a/alebo poskytuje spoločnosti osobné údaje tretích osôb (napr. rodinných príslušníkov, ktorí s ňou cestujú, atď.), musí tieto osoby informovať, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba, ktorá poskytuje Spoločnosti údaje tretích strán vrátane osobných údajov detí a/alebo osobitných kategórií, potvrdzuje, že táto osoba alebo jej zákonný zástupca (rodič, opatrovník atď.) súhlasí s poskytnutím a spracovaním týchto údajov. Spoločnosť má právo kontaktovať uvedenú osobu s cieľom overiť, či bol takýto súhlas udelený.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy komunikácie, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup na stránku alebo jej používanie.

Spoločnosť nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že prevádzka webovej stránky bude nepretržitá alebo bezchybná alebo že webová stránka bude úplne bez vírusov alebo iného škodlivého softvéru.

Práva dotknutej osoby

Subjekt údajov má v súvislosti s osobnými údajmi tieto práva:

 • prístup k vašim osobným údajom a spôsob ich spracovania;
 • právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov;
 • právo požadovať vymazanie vašich údajov alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s požiadavkami regulačných predpisov alebo ak existuje iný právny základ;
 • požiadať o prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi alebo ich poskytnúť priamo dotknutej osobe vo formáte, ktorý jej vyhovuje (týka sa údajov, ktoré poskytla samotná dotknutá osoba a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu);
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na základe oprávnených záujmov, pokiaľ neexistuje zákonný základ pre spracúvanie alebo spracúvanie nie je určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Svoju žiadosť o uplatnenie práv môžete podať elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom a zaslanú na túto e-mailovú adresu: sk.info@orextravel.eu alebo písomne osobne na adrese Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika počas úradných hodín spoločnosti, po predložení dokladu totožnosti.

Ak spoločnosť prijala vašu žiadosť a overenie vašej totožnosti bolo úspešné, poskytne vám informácie o opatreniach, ktoré prijala v reakcii na vašu žiadosť, najneskôr do jedného mesiaca. S prihliadnutím na zložitosť a počet prijatých žiadostí má spoločnosť právo predĺžiť jednomesačnú lehotu o ďalšie dva mesiace, a to tak, že vás o tom informuje a uvedie dôvody takéhoto predĺženia.

V prípade dôvodov a/alebo okolností uvedených v regulačných predpisoch môže spoločnosť odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti a bude vás o tom písomne informovať s uvedením dôvodov takéhoto odmietnutia.

Ak sa domnievate, že sa vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne alebo že boli porušené vaše práva súvisiace so spracovaním údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, webová stránka: https://www.dataprotection.gov.sk/ a podať sťažnosť.

Spoločnosť odporúča, aby ste pred podaním sťažnosti kontaktovali spoločnosť na adrese sk.info@orextravel.eu s cieľom nájsť vhodné riešenie problému.

Kontaktné údaje spoločnosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov alebo uplatnenia vašich práv, kontaktujte nás

Orex travel s. r. o.

centrála Bratislava
Dunajská 8
811 08 Bratislava,
Slovenská republika

E-mail:  sk.info@orextravel.eu

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť môže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov uverejnením novej verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke a uvedením dátumu poslednej zmeny.

Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov je účinná odo dňa jej uverejnenia na webovej stránke.

Používatelia tejto stránky, zákazníci spoločnosti a iné subjekty údajov sú informovaní a chápu, že pokračovaním v používaní tejto stránky po nadobudnutí účinnosti aktuálnej verzie zásad ochrany osobných údajov súhlasia so všetkými ustanoveniami zásad ochrany osobných údajov v aktuálnej verzii.