Seniorská zľava


I. Nárok na získanie zľavy

 • Nárok na získanie seniorskej zľavy má taký klient CK Orex travel, ktorý dovŕši vek minimálne 60 rokov, najneskôr v posledný deň zájazdu.
 • Pri kúpe vybraných zájazdov z ponuky Orex travel s.r.o. je zľava pre klienta priznaná po uvedení dátumu narodenia.
 • Nárok na seniorskú zľavu sa vzťahuje na všetky nové rezervácie vybraných zájazdov.
 • Nárok na seniorskú zľavu sa nevzťahuje na osoby, ktoré využili bezplatné storno zájazdu, alebo bezplatné zmeny rezervácií, v rámci špeciálnych FIRST MINUTE podmienok.


      II. Výška a pravidlá uplatnenia seniorskej zľavy

 • Seniorská zľava priznáva klientom 3% zľavu na nákup pobytových zájazdov v destinácií Turecko, s odletom z Bratislavy a Košíc, s dátumom odletu od 1.9.2022 do 29.9.2022 vrátane.
 • Zľavu je možné kombinovať s Vernostným programom „OREX CLUB“, kombinovaná výška zľavy je maximálne 5%.
 • Zľavu nie je možné kombinovať so skupinovou zľavou, ani so špeciálnymi krátkodobými zľavami.
 • Zľavu nie je možné uplatniť na zájazdy na linkových letoch, dynamické balíčky a na zájazdy s vlastnou dopravou.
 • Zľavu nie je možné uplatniť na extra služby ako sú napr. privátny transfer, nadváha batožiny a pod.
 • Zľava nie je prenosná, resp. nie je možné uplatniť zľavu na ostatných účastníkov uvedených na prihláške, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie seniorskej zľavy.

 

III. Zmena a zánik programu, prechodné a záverečné ustanovenia

 • Orex travel s.r.o. si vyhradzuje právo seniorskú zľavu alebo je časť kedykoľvek zmeniť, či ukončiť. V prípade skončenia, Orex travel s.r.o. zabezpečí, aby plnenie záväzkov klienta vzniknutých počas trvania seniorskej zľavy, a na základe využívania jej výhod, mohlo byť dokončené za podmienok vyplývajúcich z podmienok seniorskej zľavy.
 • Prípadné reklamácie si klient uplatňuje u Orex travel s.r.o.
 • Orex travel s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. O zmene je povinná včas, najmenej však 15 dní vopred, informovať všetkých klientov a to spôsobom oznámenia zákazníkovi cez web stránku www.orextravel.sk
 • Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 16.08.2022

MailingTitleTest

Odkazy poslať:

Meno
Priezvisko
E-mail
Ok

Posielanie e-mailov prebehlo úspešne

Varovanie

Posielanie pre zvolený email zlyhalo